Ansökan om skolskjuts för barn och elever i grundskolan och grundsärskolan

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Skäl till ansökan
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Skriv in elevens och vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas uppgifter i steg ett.

I steg två anger du skälen till varför eleven behöver skolskjuts.

I steg tre har du möjlighet att förhandsgranska din ansökan innan du i steg fyra skickar in den till oss på Barn- och ungdomsförvaltningen.

 

Läs mer om skolskjuts på Sigtuna kommuns webbsida.

 

 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för utredning och kontroll av rätten till skolskjuts och beställning av resor.

För detta gäller GDPR. Uppgifterna kan komma att lämnas till skolor och anlitade leverantörer av skolskjuts.

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan.

En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Sigtuna kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

195 85 Märsta

08-591 26 000

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned