Begäran om handräckning av flyttning av fordon från tomtmark

 • 1. Begäran om handräckning av flyttning av fordon från tomtmark
 • 2. Personuppgifter
 • 3. Förhandsgranska
 • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

I den här digitala tjänsten har du möjlighet att skicka in en ansökan om flytt av fordon.

Enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF 1982:129) kan markägare begära flyttning
av fordon hos kommunen. Följande alternativ finns för att kunna begära flyttning:

 • Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller
  villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som
  har tillkännagetts enligt 3 § samma lag, kan flyttning ske. 
 • Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst
  sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara
  parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit
  uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta
  fordonsägaren.


Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida kring flytt av fordon

Kostnaden för flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras markägaren/beställaren.
Sigtuna kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägare/beställare
och eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras
markägaren/beställaren.

Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida om taxor 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende.
Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten.
Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling eller kontakta dataskyddsombudet.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig 08-597 838 00 eller parkering@sigtuna.se

Information