Begäran om handräckning av flyttning av fordon från tomtmark

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Uppgfiter
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

I den här digitala tjänsten har du möjlighet att skicka in en ansökan om flytt av fordon.

 

Enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF 1982:129) kan markägare begära flyttning av fordon hos kommunen. Följande alternativ finns för att kunna begära flyttning:

  • Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt 3 § samma lag, kan flyttning ske.
  • Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida kring flytt av fordon

 

Kostnad för flytt

Kostnaden för flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras markägaren/beställaren. Sigtuna kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägare/beställare och eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras markägaren/beställaren.

  • 2750 kr (helgfria vardagar)
  • 3375 kr (utöver helgfria vardagar)

 

Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida om taxor 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av ärendet, för detta gäller GDPR.

 

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan. En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

kontaktcenter@sigtuna.se

195 85 Märsta

08-591 26 000

 

 

Information