Ansökan om dispens för trafikering och/eller parkering

  • 1. Uppgifter sökande
  • 2. Uppgifter för sökt dispens
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

I den här digitala tjänsten har du möjlighet att ansöka om dispens för parkering och dispens för trafikering (ej boendeparkering).

Om evenemanget, tjänsteutövningen eller dylikt innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser
eller tider som normalt inte är tillåtet ska en ansökan om dispens skickas in. En parkerings- och/eller trafikeringsdispens innebär
att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period
för till exempel en transport eller ett kortare evenemang.

Normalt tar handläggningen cirka 3 veckor,  men denna tid kan variera, se därför till att vara ute i god tid med din ansökan.
Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.
 

Taxor och avgifter
Sigtuna kommun tar ut en handläggningsavgift för hanteringen av ansökan. Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida kring taxor

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende.
Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter på webbsidan personuppgiftsbehandling
eller kontakta dataskyddsombudet.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-591 260 00 eller via kontaktcenter@sigtuna.se

Information