Ansökan om dispens för trafikering och/eller parkering

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökandes uppgifter
  • 2. Dispens
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du söka:

  • Dispens för parkering (gäller inte för boendeparkering)
  • Dispens för trafikering

En ansökan om dispens ska skickas in om det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på plats eller tid där det normalt inte är tillåtet. Det kan till exempel handla om evenemang, tjänsteutövning eller dylik.

En parkerings- och/eller trafikeringsdispens inbär att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period för till exempel kortare evenemang eller transport.

 

Handläggningstid

Handläggningstiden tar normalt tre veckor men kan variera beroende på arbetsbelastning, se därför till att ansöka i god tid. Tänk även på att handläggningstiden kan förlängas om ansökan inte är komplett. 

 

Taxor och avgifter
Sigtuna kommun tar ut en handläggningsavgift för hanteringen av ansökan.

 

 

Läs mer

Du kan läsa mer om handläggningsavgift samt parkering- och trafikeringstillstånd på Sigtuna kommuns webbsida

 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av ärendet, för detta gäller GDPR.

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan.

En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

kontaktcenter@sigtuna.se

195 85 Märsta

08-591 26 000

Information