Ansökan om arbete på väg

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Arbete
  • 3. Schaktuppgifter
  • 4. Trafickordningsplan
  • 5. Uppgifter
  • 6. Personuppgifter
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Skicka in

I den här digitala tjänsten kan du ansöka om tillstånd för arbete på väg (schakttillstånd eller trafikanordningsplan).

Om arbetet uppdelas i etapper eller perioder ska separata tidplaner bifogas.

Om arbetet bedrivs i eller i närheten av gatuområde, gång- och cykelväg eller plats där annan part kan
komma till skada ska trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas.

Normalt tar handläggningen cirka 2 veckor, men denna tid kan variera, se därför till att vara ute i god tid
med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.
OBS! Det kommer att vara förlängd handläggningstid under sommaren med start v. 29 till 30 arbetsdagar!

Läs mer om grävning och scaktning på Sigtuna kommuns hemsida

Tillstånd och avtal

För dig som ska förlägga ledningar el dyl. i kommunens mark
Innan schakttillstånd söks, måste du se till att du har markåtkomst, dvs. rätt att lägga ledningen eller annan
enskild anläggning i eller på kommunens mark. En sådan rättighet fås antingen genom att du som ledningshavare
har ledningsrätt eller servitut, eller genom att avtal har tecknats med kommunen som markägare.

Kontakta mark- och exploateringsenheten för att kontrollera om avtal finns eller kan tecknas, eller för godkännande
enligt redan tecknat avtal. Om utrymme behövs för uppställning av bodar m.m. under byggtiden,
kan särskilt avtal behöva tecknas rörande det. Kontakt: mex@sigtuna.se

Allmän platsupplåtelse

En allmän eller offentlig plats är nästan alla platser utomhus i Sigtuna kommun där allmänheten kan röra sig,
t.ex. vägar och parker. För att få använda offentliga platser till t.ex. uppställning av bodar och schaktmassor
under arbetet, måste en ansökan till polismyndigheten göras.

Läs mer på: Sigtuna kommuns informationssida om upplåtelse av allmän plats
För frågor kring allmänplatsupplåtelse: markupplatelse@sigtuna.se


Svarta jorden

I Sigtuna stad finns avlagringar från när staden grundades för tusen år sedan, vilket återfinns i ett upp till tre meter
tjockt jordlager, ett kulturlager som kallas ”Svarta jorden”. För att få schakta inom detta område krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
Kontakt: stockholm@lansstyrelsen.se.

 
Taxor och avgifter
Sigtuna kommun tar ut en handläggningsavgift för hantering av ansökningar om schakttillstånd och TA-planer.
Läs mer på: Sigtunas kommuns informationssida kring taxor.

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av ärendet, för detta gäller GDPR.

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan.

En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

kontaktcenter@sigtuna.se

195 85 Märsta

08-591 26 000

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned