Ansökan om transportdispens

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökandes uppgifter
  • 2. Uppgifter om fordon, last samt transport
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ansök om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen

En ansökan om transportdispens (undantag från bestämmelserna i trafikförordningen, 1998:1276) ska skickas in om det finns behov av att framföra ett fordon inom Sigtuna kommun som överstiger tillåten:

  • Vikt
  • Längd
  • Bruttovikt
  • Axel-, boggi- eller trippelaxeltryck.

 

Handläggningstid

Handläggningstiden tar normalt två veckor men kan variera beroende på arbetsbelastning, se därför till att ansöka i god tid. Tänk även på att handläggningstiden kan förlängas om ansökan inte är komplett. 

 

Taxor och avgifter

Sigtuna kommun tar ut en handläggningsavgift för hanteringen av ansökan.

 

Läs mer

Du kan läsa mer om handläggningsavgift samt transportdispens (tillstånd) på Sigtuna kommuns webbsida.

På Transportstyrelsens webbsida kan du läsa mer om vikt- och dimensionsbestämmelser.

 

 

Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av ärendet, för detta gäller GDPR.

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan.

En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

kontaktcenter@sigtuna.se

195 85 Märsta

08-591 26 000

Information