Godkännande av markförläggning och ledningsdragning med tillbehör - Ansökan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktinformation
  • 2. Ansökan
  • 3. Personuppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna ansökan är till för dig som ledningsägare och som antingen redan har ett avtal med kommunen som markägare och behöver ett godkännande för nya ledningsdragningar, eller dig som vill teckna ett nytt avtal med kommunen som markägare för att få rätt att lägga ledningar med tillbehör i kommunens mark. Ärendet hanteras av mark- och exploateringsenheten, som företräder kommunen som fastighetsägare och upplåtare av mark.

 

När mark- och exploateringsenheten får din ansökan bedömer vi i samråd med andra berörda funktioner på kommunen om åtgärden kan godkännas. Vi bedömer då om sökt åtgärd är i överensstämmelse med föreliggande avtal och om åtgärden är lämplig m.h.t. kommunens egen planerade användning av marken. Vi förordar att ledningar förläggs i gata som utgör allmän plats och att de kan samförläggas med andra ledningar i möjligaste mån. Det är också föredraget att intrång i naturmark begränsas, så att t.ex. träd inte behöver avverkas eller öppna grönytor grävas upp i onödan.

 

Tänk på att vara så tydlig som möjligt i din ansökan, både vad avser bilagda ritningar och illustrationer men även beskrivande text. På så sätt kan vi hantera ditt ärende fortare. Kom också ihåg att söka schakttillstånd för arbeten som berör kommunens vägar. Det godkännande som du får genom denna ansökan ska biläggas ansökan om schakttillstånd.

 

Läs mer om ny ledningsdragning: Ansökan om godkännande på Sigtuna kommuns webbsida

 

Har du frågor kan du kontakta mark- och exploateringsenheten på mex@sigtuna.se.

 

Personuppgifter
Denna tjänst sparar dina personuppgifter åt den handläggande nämnden under den tid som det tar att behandla ditt ärende. Kommunstyrelsen ansvarar för den digitala tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och den personuppgiftsbehandling, eller kontakta dataskyddsombudet.    

  

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 08-591 260 00 eller kontaktcenter@sigtuna.se

 

OBS! ANVÄND EJ Webbläsaren Microsoft Internet Explorer som ersätts av Microsoft Edge. Internet Explorer fungerar EJ för denna e-tjänst.
Vi rekommenderar därför Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge

Information