Beställning av kart- och mättjänster

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Välj kart- eller mättjänst
  • 2. Information om fastigheten
  • 3. Beställare
  • 4. Personuppgifter
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

I den här digitala tjänsten kan du beställa kart- och mättjänster

 

Produkter
Här kan du läsa mer om våra kartprodukter och mätuppdrag: Kart- och mättjänster

Har du frågor kring lantmäteriförrättningar eller fastighetsbildning, kontakta Lantmäteriet på 0771-636363 eller via
Lantmäteriets hemsida: www.lantmateriet.se

Taxor och avgifter
Sigtuna kommun tar ut en avgift för din beställning.
Priset på beställningen varierar beroende på vilken kart- eller mättjänst du behöver för ditt ärende.
För gällande taxa, läs mer på: Taxor och avgifter


Personuppgifter

Uppgifterna i ansökan registreras och behandlas för handläggning av ärendet, för detta gäller GDPR.

Den som behandlar personuppgifter är skyldig att på begäran av den som uppgifterna rör rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter.

Kontakta Sigtuna kommun om du anser att någon uppgift ska ändras. Det är frivilligt att lämna uppgifterna i ansökan men en ofullständig ansökan kan innebära att kommunen inte kan handlägga ansökan.

 

Varje person vars uppgifter registreras har rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter en gång per år efter ansökan.

En ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv.

 

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

kontaktcenter@sigtuna.se

195 85 Märsta

08-591 26 000

Information